Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na rzecz dialogu TROPINKA”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób o dobrej woli.

§ 3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawnych odnoszących się do stowarzyszeń oraz niniejszego statutu.

§ 4
1.  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Puszczy Białowieskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Świnoroje.
2.  Dla realizacji  celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5
1.  Stowarzyszenie używa wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
2.  Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak oraz może wywieszać szyldy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6
1.  Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.  Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych i programie działania. Decyzję o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji podejmuje Zarząd.

§ 7
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy swoich członków. Do prowadzenia spraw oraz realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1.  Podejmowanie działań na rzecz dialogu kultur i narodów (szczególnie Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy), grup społecznych, zawodowych i wiekowych, inicjowanie dialogu między mieszkańcami regionu Puszczy Białowieskiej  i ludźmi z całego świata zafascynowanych Podlasiem.
2.  Wspieranie akcji na rzecz równouprawnienia, przezwyciężania barier, uprzedzeń i stereotypów w relacjach międzyludzkich.
3.  Prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności na rzecz otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji, w tym demokracji lokalnej.
4.  Realizacja działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej.
5.  Promowanie kultur Podlasia, działań poświęconych badaniu historii i kultury pogranicza, wielokulturowości i spotkaniom między kulturami, inspirowanie spotkań z twórcami z  Polski i zagranicy.
6.  Wspieranie rozwoju kultury, oświaty i edukacji w regionie, ochrona dziedzictwa kulturowego.
7.  Promowanie nowoczesnej edukacji kulturalnej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
8.  Promocja regionu i produktów regionalnych, wspieranie jego turystycznego rozwoju, inspirowanie dyskusji na temat wyobrażeń o przyszłości puszczańskich gmin.
9.  Działania na rzecz ochrony przyrody, środowiska naturalnego oraz wód, krajobrazu przyrodniczego, kulturowego, adaptacji regionu i społeczeństwa do zmian klimatu oraz promowanie efektywnego wykorzystania zasobów.
10.  Działania wspierające solidarność społeczną, wyrównywanie szans, wzmacnianie więzi społecznych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji młodzieży, w tym promocji wolontariatu.
11.  Inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami w kraju i zagranicą.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.  Organizowanie, prowadzenie i propagowanie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
2.  Organizowanie, prowadzenie i propagowanie działań na rzecz wymiany kulturalnej, w tym projektów transgranicznych.
3.  Prowadzenie prac badawczych oraz udział w pracach instytucji, organizacji i towarzystw naukowych, stowarzyszeń, fundacji.
4.  Organizowanie i prowadzenie festiwali, szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów, konferencji, forum, wystaw, wycieczek, wydarzeń kulturalnych.
5.  Realizowanie dzieł edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych dla organizacji pozarządowych
6.  Realizowanie projektów filmowych i audiowizualnych, działalność producencką, dystrybucyjną i wydawniczą.
7.  Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych: koncertów, wystaw, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, spotkań literackich, warsztatów dla dzieci. itd.
8.  Przyznawanie Nagrody Promocyjnej za szczególne osiągnięcia na rzecz budowania dialogu w dziedzinie sztuki, literatury, aktywności społecznej.
9.  Współpracę z różnymi podmiotami pomocy społecznej w kraju i zagranicą, instytucjami administracji publicznej, przedstawicielami biznesu w zakresie programów reintegracji społecznej i zawodowej.
10. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobami publicznymi.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej.
12. Prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu.
13. Wypracowywanie skutecznych programów mających na celu pełną realizację celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej i spoza jej granic, zgodnie z przepisami prawa. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. Oprócz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy.

§ 11
1.  Działalność członków w Stowarzyszeniu ma charakter bezinteresowny, społeczny.
2.  Członkowie Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni w jego strukturach.

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.  Zwyczajnych.
2.  Wspierających.
3.  Honorowych.

§ 13
Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, bez względu na narodowość, obywatelstwo i miejsce zamieszkania, przyjęte uchwałą Zarządu na podstawie złożonej deklaracji, zobowiązujące się realizować cele Stowarzyszenia, z zachowaniem zasad określonych w art. 3 i 4 ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.  Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2.  Udziału w pracach Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.
3.  Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 15
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1.  Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.  Aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
3.  Propagowania zasad i celów Stowarzyszenia.
4.  Płacenia składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej na każdy rok kalendarzowy określa Walne Zebranie Członków stosowną uchwałą.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek członka złożony Zarządowi, Walne Zebranie Członków może zwolnić członka z obowiązku uiszczenia składki lub składkę tę obniżyć.

§ 16
1.  Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, aprobujące cele Stowarzyszenia i wspierające je organizacyjnie lub finansowo.
2.  Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3.  Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§ 17
Członkowie wspierający mają prawo do:
1.  Uczestnictwa z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia.
2.  Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 18
Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1.  Popierania celów i wspierania działalności Stowarzyszenia.
2.  Wniesienia zadeklarowanego wsparcia (finansowego, rzeczowego, organizacyjnego) w wysokości, formie i na zasadach ustalonych z Zarządem.

§ 19
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia lub realizacji jego celów. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z uiszczania  składek członkowskich.

§ 20
Członkowie honorowi maja prawo do:
1.  Uczestnictwa z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia.
2.  Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 21
Członkowie honorowi są zobowiązani do popierania celów i wspierania działalności Stowarzyszenia.

§ 22
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1.  Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
2.  Wykluczenia z powodu:
a.  nieprzestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b.  działania na szkodę Stowarzyszenia, także przez obniżanie autorytetu;
c.  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Wykluczenie na podstawie ust. 2 lit. a) lub b) następuje na podstawie uchwały Zarządu. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do  Walnego Zebrania Członków, wnoszone na piśmie za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna. Władze Stowarzyszenia.

§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
1.  Walne Zebranie Członków.
2.  Zarząd.
3.  Komisja Rewizyjna.

§ 24
1.  Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2.  W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują zgodnie pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu w trakcie trwania kadencji.

§ 25
1.  Do składu Władz Stowarzyszenia mogą być wybierane tylko osoby fizyczne zgłoszone przez członków zwyczajnych.
2.  Ponowny wybór na następne kadencje jest dopuszczalny.
3.  W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków członkowie tych władz nie mogą być wybrani na następną kadencję.

§ 26
Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Walne  Zebranie Członków

§ 27
1.  Walne Zebranie Członków  jest najwyższą władzą.
2.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków  jest zwoływane przez Zarząd corocznie na początku roku z terminem zebrania do 31 maja.
4.  O szczegółowym terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Za zgodą członka zawiadomienie może zostać przesłane na wskazany przez członka adres poczty elektronicznej.

§ 28
1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  zwołuje Zarząd:
a.  z własnej inicjatywy;
b.  na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu;
c.  na wniosek 1/4 ogółu członków zwyczajnych
z podaniem powodu zwołania zebrania.

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt b. i c. Zarząd podejmuje decyzję o zwołaniu w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną lub najstarszego stażem członka zwyczajnego, jeżeli Zarząd nie może lub nie zwołuje nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3.  O terminie, miejscu i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Za zgodą członka zawiadomienie może zostać przesłane na wskazany przez członka adres poczty elektronicznej.

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.  Określanie kierunków działania Stowarzyszenia.
2.  Ustalanie wysokości składek członkowskich.
3.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności tych organów oraz sprawozdań finansowych.
4.  Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5.  Uchwalanie zmian statutu oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
6.  Wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7.  Podejmowanie decyzji w innych sprawach, które na mocy prawa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków oraz w sprawach zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia zgodnie z § 28.
8.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

§ 30
W Walnym Zebraniu Członków, obok członków zwyczajnych, mogą brać udział członkowie honorowi oraz członkowie wspierający wyłącznie z głosem doradczym.

§ 31
Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza obrad. Z przebiegu Walnego Zebrania  Członków spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad. Dla skuteczności uchwał Walnego Zebrania Członków  wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie obrad.  W przypadku braku  quorum zwołuje się drugi termin zebrania z tym samym porządkiem obrad. Drugi termin przypada nie wcześniej jednak niż pół godziny po upływie pierwszego terminu Walnego Zebrania
Członków. W drugim terminie obrad wszystkie uchwały, z zastrzeżeniem paragrafu 44,
zapadają pod warunkiem obecności przynajmniej 1/4 członków zwyczajnych.

 

Rozdział VI
Zarząd

§ 32
1.  Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zarząd w składzie Prezes, Sekretarz i Skarbnik.
2.  Zarząd zbiera się w ustalonym przez siebie miejscu i terminie w razie potrzeb w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Stowarzyszenia.
3.  Organem doradczym Zarządu jest Rada Programowa, składająca się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Rada Programowa przygotowuje propozycję programu kulturalnego Stowarzyszenia oraz może zgłaszać kandydatów do nagród przyznawanych przez Stowarzyszenie,

§ 33
Do kompetencji Zarządu należy:
1.  Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.
2.  Koordynowanie i czuwanie nad przebiegiem wszelkich prac prowadzonych przez Stowarzyszenie.
3.  Zwoływanie Walnego Zebrania  Członków.
4.  Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
5.  Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa.
6.  Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, nadzorowanie działalności gospodarczej.
7.  Zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia.
8.  Przygotowywanie i przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków.
9.  Powoływanie w razie potrzeby Komisji i Zespołów Roboczych w celu wykonania jednorazowych lub stałych zadań.

§ 34
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 35
1.  Do ważności  oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań wymagane jest złożenie oświadczeń woli dwóch osób: Prezesa bądź Sekretarza oraz każdorazowo Skarbnika.
2.  Zarząd uchwałą może upoważnić inne osoby do podpisywania dokumentów.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§ 36
1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2.  Komisja Rewizyjna kontroluje działalność merytoryczną Stowarzyszenia, a w szczególności finansową.

§ 37
1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu Stowarzyszenia.
2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć z prawem doradczym na zebraniach Zarządu.

§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.  Kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej Stowarzyszenia.
2.  Składanie Zarządowi raz w roku pisemnego sprawozdania z kontroli finansowej i rzeczowej wraz z ewentualnymi zaleceniami i wnioskami.
3.  Przedkładanie pisemnych sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 39
1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią majątek trwały oraz środki finansowe.
2.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
3.  Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczany wyłącznie na cele statutowe i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 40
Środki finansowe  Stowarzyszenia mogą stanowić:
1.  Dobrowolne składki członkowskie.
2.  Wpłaty członków wspierających.
3.  Darowizny, spadki, zapisy.
4.  Dochody z majątku.
5.  Dochody z działalności statutowej i gospodarczej.
6.  Przychody ze źródeł krajowych i zagranicznych na prowadzenie określonych przedsięwzięć.
7.  Inne przychody prawem niezabronione.

§ 41
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 42
1.  Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2016 roku.
2.  Bilans za rok poprzedni powinien być sporządzony przez Zarząd najpóźniej w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
3.  Dokumenty finansowe powinny być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43
Zabrania się:
a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 44
1.  Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2.  Przy braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które uchwały w tych sprawach podejmuje bez względu na liczbę obecnych członków większością 2/3 głosów.

§ 45
1.  Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji oraz cel, na który nastąpi przekazanie jego majątku.
2.  Majątek pozostały po postępowaniu likwidacyjnym przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków dotyczącej likwidacji Stowarzyszenia.

§ 46
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.